รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
11362ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๒๑-๓๐๙๘ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 15 พ.ย. 2561       
11362ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๒๑-๓๐๙๘ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 15 พ.ย. 2561       
11733ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร ๐-๒๘๓๑-๒๔๙๓ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 14 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561       
11733ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร ๐-๒๘๓๑-๒๔๙๓ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 14 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561       
11718- ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการขอต่อระยะเวลาการบำรุงรักษาโปรแกรมออราเคิลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561       
11731ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร ๐-๒๘๓๑-๓๔๙๓ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 13 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2561       
11731ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร ๐-๒๘๓๑-๓๔๙๓ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 13 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2561       
11729- ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลออราเคิลคลัสเตอร์ที่ 1 จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}