รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
12806ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณ๊ย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา       
11362ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๒๑-๓๐๙๘ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 15 พ.ย. 2561       
12806ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณ๊ย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา       
11362ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๒๑-๓๐๙๘ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 15 พ.ย. 2561       
12806ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณ๊ย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา       
12806ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณ๊ย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา       
12852- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 1 ตัน จำนวน 22 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562       
12845ประกาศร่าง (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่่ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่่ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210-0299 โทร 0-2831-3098 e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 15 ก.พ. 2562       
12845ประกาศร่าง (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่่ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่่ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210-0299 โทร 0-2831-3098 e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 15 ก.พ. 2562       
12846ประกาศร่าง (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210-0299 โทร 0-2831-3098 e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 15 ก.พ. 2562       
12846ประกาศร่าง (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210-0299 โทร 0-2831-3098 e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 15 ก.พ. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}