รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

แบบฟอร์มสอบสวนแบบฟอร์มสอบสวน

     กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะขอตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นกับเอกสารหรือสิ่งของฝากส่งด้วยบริการไปรษณีย์แบบมีหลักฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่น การถึงที่หมายล่าช้า เกิดความเสียหายหรือสูญหาย ฯลฯ ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  1. ดาวน์โหลดแบบขอสอบสวนโดยคลิก ดาวน์โหลด
  2. พิมพ์แบบขอสอบสวนจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดในท่อนที่ 1 ของแบบขอสอบสวนให้ชัดเจน
  3. นำแบบขอสอบสวนตามข้อ 2 ไปยื่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ฝากส่งไปรษณียภัณฑ์นั้นๆ พร้อมหลักฐานใบฝากส่ง
  4. ไปรษณีย์จะดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความจำนงไว้ที่แบบขอสอบสวน

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}