รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

คณะกรรมการพลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง

รองประธานกรรมการ เป็๋นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี    รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 40)

ตำแหน่งปัจจุบัน
 ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ดร.พรชัย ฐีระเวช

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก  
       ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ)  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาโท  
       รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) College of Notre Dame
ปริญญาตรี
       บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสรศักดิ์ มีนะโตรี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปริญญาตรี       นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
    
    รองอธิบดี กรมศุลกากร

รูป นายรัฐพล ภักดีภูมิ

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี Bachelor of Sciences, University of Colorado,Boulder, USA.
ปริญญาโท Business Administration, Sasin Graduate Instituteof Business Administration
               Executive Master’s in International Logistics and Supply Chain Strategy,Georgia Institute of Technology,
               Atlanta, USA.

ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด

รูป ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี Computer Science, University of Waikato, Hamilton, New Zealand
ปริญญาโท Information Science, University of Pittsburgh,Pennsylvania, USA.
ปริญญาเอก Information Technology – Robotics, Murdoch University,Perth, Western Australia, Australia


ตำแหน่งปัจจุบัน

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}