รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร



วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก”

พันธกิจองค์กร

  • (1) ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก
  • (2) พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics ของอาเซียน
  • (3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า

ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรม

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือ “I-SURE” ประกอบด้วย
I ย่อมาจาก Integrity         หมายถึง ความซื่อสัตย์
S ย่อมาจาก Service Mind หมายถึง การมีใจรักในการให้บริการ
U ย่อมาจาก Unity หมายถึง ความรักองค์กร
R ย่อมาจาก Result Orientation หมายถึง การทำงานโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จ
E ย่อมาจาก Change Capability หมายถึง ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}