รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ความหมายของสัญลักษณ์ของ ปณทวิสัยทัศน์

" เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก    "

พันธกิจองค์กร

  1. ให้บริการจัดส่งสิ่งของ ข่าวสาร ข้อมูล และโอนเงินทั่วโลกที่ลูกค้าเข้าถึงได้อย่าง สะดวก มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาสมเหตุสมผล และเชื่อถือได้
  2. พัฒนาให้ไปรษณีย์ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และบริการ Logistics สำหรับธุรกิจ e-Commerce ของประเทศ
  3. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลการดำเนินงานในการสร้างฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกัน
  4. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)

ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรม

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือ “I-SURE” ประกอบด้วย
I ย่อมาจาก Integrity         หมายถึง ความซื่อสัตย์
S ย่อมาจาก Service Mind หมายถึง การมีใจรักในการให้บริการ
U ย่อมาจาก Unity หมายถึง ความรักองค์กร
R ย่อมาจาก Result Orientation หมายถึง การทำงานโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จ
E ย่อมาจาก Change Capability หมายถึง ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ความหมายของสัญลักษณ์ของ ปณท

เป็นรูปซองจดหมายรูปร่างสามเหลี่ยม  คล้ายสิ่งบินความเร็วสูง (Flying Triangle) เรียกว่า ซองบิน   ปณท ได้จดทะเบียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ ปณท เป็นเครื่องหมายการค้า/ บริการ มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ   ดังนั้นบุคคลหรือหน่วยงานที่จะนำเครื่องหมายของ ปณท ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ หรือตัวหนังสือ ฯลฯ ไปใช้ในการทำสินค้าหรือใช้ในการต่างๆ   ต้องได้รับอนุญาตการใช้งาน และได้รับอนุมัติแบบจาก ปณท


สีของสัญลักษณ์ ปณท  คือ สีแดง สีน้ำเงิน และสีเงิน

-            สีแดง  (Y 100  M 100)  หมายถึง   กิจการไปรษณีย์  
-            สีน้ำเงิน (C 100  M 100)   หมายถึง เครือข่ายของบริการที่กว้างไกลเหมือนมหาสมุทร 
-            สีเงิน (BL30 หรือ SILVER) หมายถึง พลังในการปฏิบัติงาน เมื่อรวมกันแล้ว  หมายถึง กิจการไปรษณีย์ที่มีเครือข่ายกว้างไกล และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยพลังอันเข้มแข็ง

สีเอกลักษณ์แบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย” (Color Identity)

คือ สีแดง และ สีขาว

-           
สีแดง   แสดงถึง   พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย  และความกระตือรือร้นที่จะให้บริการด้วยหัวใจไปรษณีย์  สีแดง กำหนดมาจากสีแดงของตู้ไปรษณีย์   ประกอบกับผลการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ประชาชน ทั่วประเทศเกี่ยวกับสีของไปรษณีย์  ซึ่งส่วนใหญ่จะนึกถึงสีแดงมากที่สุด  
-            สีขาว  แสดงถึง   ความโปร่งใส ความเรียบง่าย เป็นกันเอง และการเข้าถึงในทุกพื้นที่  

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}