รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

สถานที่รับรวบรวมไปรษณีย์จดทะเบียนกับ ปณท



เงื่อนไขการดำเนินงานของผู้รวบรวม

  • ผู้รวบรวมจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้เป็น สถานที่รวบรวมวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการ และจัดหายานพาหนะ ที่เหมาะสมในการเดินทางไปติดต่อที่ทำการ
  • ผู้รวบรวมต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกตั้ง และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสถานที่ รวบรวมแต่ละแห่งตามอัตราที่กำหนดโดยในปีแรกผู้รวบรวมต้องชำระ ณ ที่ทำการ ที่กำหนดในวันที่ได้รับมอบใบอนุญาตสำหรับปีต่อไปต้องชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมรายปี ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเริ่มต้นปีต่อไปหากชำระล่าช้าหลังวันเริ่มต้นปีต่อไปต้องชำระเพิ่มอีก 20 % ทุกกรณี และหากผู้รวบรวมไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาอันควร ปณท อาจยกเลิกใบอนุญาตการเป็นผู้รวบรวมได้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ปณท จะไม่คืนให้แก่ ผู้รวบรวมไม่ว่ากรณีใดๆ

สถานที่รวบรวม

หมายถึง สถานที่ที่ ปณท อนุญาตให้บุคคลภายนอก ใช้เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งของจากบุคคลอื่น ก่อนนำส่ง เข้าสู่ทางไปรษณีย์แทนผู้ฝากส่งที่แท้จริง

ผู้รวบรวม

หมายถึง ผู้ที่ ปณท อนุญาตให้ดำเนินการรับรวบรวม สิ่งของเพื่อส่งโดยทางไปรษณีย์

ค่าดำเนินการ

หมายถึง เงินที่ผู้รวบรวมเรียกเก็บจากผู้ฝากส่ง เพิ่มขึ้นจากค่าบริการtของ ปณท ตามปกติเพื่อเป็น ค่าตอบแทนในการนำสิ่งของไปส่งทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการแทนผู้ฝากส่ง

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}