รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ธนาณัติ


รูปธนาณัติระหว่างประเทศ

บริการธนาณัติระหว่างประเทศ

รายละเอียด :
    บริการธนาณัติที่ส่งจากประเทศไทยไปจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมาจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในประเทศไทย โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่ฝากส่ง
 
เงื่อนไข : 
    1. วงเงินสูงสุดในการฝากส่งต่อฉบับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/วัน
    2. หน่วยเงินที่ใช้ในการรับฝากและจ่ายเงินจะเทียบค่าเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด

โดยสามารถตรวจสอบประเทศที่เปิดให้บริการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
อัตราค่าบริการ :
    สามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั้วประเทศ

รูปธนาณัติระหว่างประเทศ
รูปคนกำลังเขียนธนาณัติระหว่างประเทศ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}