รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

คู่มือและเอกสารการใช้บริการ


{topic_name}
ลำดับ หมวด รายการ ขนาดไฟล์    
1 แบบฟอร์มเอกสารไปรษณีย์ไทย แบบคำขอใช้พื้นที่และอาคารสถานที่ของ ปณท 1.61MB       
2 เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์.pdf 0.05MB       
ใบนำส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุและEMS.pdf 0.05MB       
คำขอ อนุญาตพิมพ์ตรา ชำระค่าไปรษณียากร.pdf 0.05MB       
คำขอเช่าตู้ไปรษณีย์เช่า.pdf 0.06MB       
คำขอชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ.pdf 0.07MB       
คำขออนุญาตใช้บริการธุรกิจตอบรับ.pdf 0.06MB       
หนังสือขอต่ออายุทะเบียนตราสินหนังสือพิมพ์.pdf 0.06MB       
ใบนำส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุและEMS.pdf 0.05MB       
คู่มือรหัสไปรษณีย์จำแนกตามท้องที่.pdf 0.83MB       
โปรแกรมธนาณัติจำนวนมาก (สำหรับสำนักงานประกันสังคม) พร้อมคู่มือ.rar 1.6MB       
ข้อมูลคำแปลอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26 (ฉบับนครอิสตันบลู).pdf 1.84MB       
คู่มือผู้ใช้บริการประชาชน ณ ที่ทำการไปรษณีย์       
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ.pdf 1.32MB       
ไปรษณียนิเทศ 2561 10.26MB       
3 หนังสือคู่มือการใช้บริการไปรษณีย์ เล่ม 1 ข้อมูลทั่วไป       
เล่ม 2 บริการไปรษณีย์       
เล่ม 3 บริการการเงิน       
เล่ม 4 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไปรษณีย์       
คู่มือรวมบริการไปรษณีย์ไทย (2561).pdf 10.4MB       
4 รายชื่อเว็บไซต์บริการต่างประเทศ รายชื่อเว็บไซต์ไปรษณีย์การต่างประเทศ 0.43MB       
5 รายละเอียดอัตราการเช่าห้องหอประชุมไปรษณีย์ไทย ต. ค่าเช่าใช้ห้่องหอประชุมฯ ลง .pdf 0.06MB       
แสตมป์เงิน.pdf 1.41MB       
Doc1.pdf 0.35MB       
6 ชื่อที่อยู่ที่ทำการทั่วประเทศ ชื่อที่อยู่ที่ทำการทั่วประเทศ.pdf 0.64MB       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}