รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
11362ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๒๑-๓๐๙๘ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 15 พ.ย. 2561       
11362ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๒๑-๓๐๙๘ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 15 พ.ย. 2561       
11373ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
16 พ.ย. 2561 12 ธ.ค. 2561       
11373ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
16 พ.ย. 2561 12 ธ.ค. 2561       
11373ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
16 พ.ย. 2561 12 ธ.ค. 2561       
11373ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
16 พ.ย. 2561 12 ธ.ค. 2561       
11327ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 26/2561 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เซกา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เซกา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 14 พ.ย. 2561 11 ธ.ค. 2561       
11327ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 26/2561 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เซกา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เซกา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 14 พ.ย. 2561 11 ธ.ค. 2561       
11327ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 26/2561 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เซกา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เซกา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 14 พ.ย. 2561 11 ธ.ค. 2561       
11327ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 26/2561 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เซกา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เซกา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 14 พ.ย. 2561 11 ธ.ค. 2561       
11342- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงตกแต่งสถานที่เพื่อจัดตั้งเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561       
11191ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานลอย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร ๐-๒๘๓๑-๒๔๙๓ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 08 พ.ย. 2561 13 พ.ย. 2561       
11191ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานลอย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร ๐-๒๘๓๑-๒๔๙๓ e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 08 พ.ย. 2561 13 พ.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}