รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ผู้บริหารนางสมร เทิดธรรมพิบูล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางนัยนา ศิริสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูป นางสาวสุชาดา พุทธรักษา

นางสาวสุชาดา พุทธรักษา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูป นายกาหลง ทรัพย์สอาด

นายกาหลง ทรัพย์สอาด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ประกาศนียบัตร โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข (คปท. รุ่น 39)

รูป นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์

นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการนครหลวง)

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข (คปท. รุ่น 36)

รูป นายทรงศักดิ์ พลนอก

นายทรงศักดิ์ พลนอก

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบุคคล)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}