รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

คณะกรรมการพลเอก สาธิต พิธรัตน์

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(นตท. รุ่นที่ 15 จปร. รุ่นที่ 26)
- ชั้นนายร้อยเหล่า ทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 17/22
- ชั้นนายพันเหล่า ทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 31/29
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 66/31

วิสัยทัศน์และอุดมการณ์การทำงาน
5 ประการ
1. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของกองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”
2. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำเนินชีวิตในครอบครัวและขยายผลในชุมชน
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับขององค์กร
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างคุณธรรมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ และท้องถิ่น

พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง

รองประธาน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี    รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 40)

ตำแหน่งปัจจุบัน
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ดร.พรชัย ฐีระเวช

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก  
       ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ)  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาโท  
       รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) College of Notre Dame
ปริญญาตรี
       บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสรศักดิ์ มีนะโตรี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

    ปริญญาโท       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปริญญาตรี       นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
    
    รองอธิบดี กรมศุลกากร

รูป นายรัฐพล ภักดีภูมิ

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี Bachelor of Sciences, University of Colorado,Boulder, USA.
ปริญญาโท Business Administration, Sasin Graduate Instituteof Business Administration
               Executive Master’s in International Logistics and Supply Chain Strategy,Georgia Institute of Technology,
               Atlanta, USA.

ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด

รูป ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี Computer Science, University of Waikato, Hamilton, New Zealand
ปริญญาโท Information Science, University of Pittsburgh,Pennsylvania, USA.
ปริญญาเอก Information Technology – Robotics, Murdoch University,Perth, Western Australia, Australia


ตำแหน่งปัจจุบัน

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}