รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

แผนงานต่างๆโครงการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ณ เคาน์เตอร์ รับฝากโดย การติดตั้งและพัฒนาระบบ โปรแกรมเคาน์เตอร์ ไปรษณีย์อัตโนมัติ ทั่วประเทศ ประมาณ1,200 ที่ทำการ เปิดให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกประเภทในทุกช่องบริการ

แผนงานปรับปรุงระบบนำจ่ายไปรษณีย์ระยะที่ 2
     เพื่อพัฒนาระบบนำจ่ายไปรษณีย์และยกระดับคุณภาพบริการไปรษณีย์ รวมทั้งขจัดปัญหาไปรษณีย์ ตกค้าง โดยการปรับปรุงระบบการนำจ่ายไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 550 ที่ทำการ

แผนพัฒนาระบบไปรษณีย์ออนไลน์
   ปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ประมาณ 1,200 ที่ทำการ กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จากระบบออฟไลน์ผ่านคู่สาย โทรศัพท์เป็นระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายความเร็วสูง

แผนพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ (Track & Trace)
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้ลูกค้าสามารถ ติดตามสถานะได้ว่าอยู่สถานที่ใด และคาดหมายกำหนดวันส่งถึงมือผู้รับได้ และสามารถติดตามและตรวจสอบผ่าน ทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

แผนส่งเสริมการให้บริการรับชำระเงิน PAY AT POST
     เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับเป็นตัวแทนรับชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

แผนจัดตั้งเฟรนไชส์ไปรษณีย์
      เพื่อให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสาขาในการให้บริการเพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้บริการไปรษณีย์ในรูปแบบธุรกิจเฟรสไชส์ ไปรษณีย์ ซึ่งจะออกแบบให้มี รูปแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะ 

แผนพัฒนาการให้บริการรับส่งของพร้อมเก็บเงินที่บ้าน
     เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการในการส่งสิ่งของ / สินค้าไปให้แก่ผู้รับปลายทาง ซึ่งที่ทำการไปรษณีย์จะนำสิ่งของ / สินค้า ไปส่งพร้อมเก็บเงินถึงบ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปรับสิ่งของและจ่ายเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายสินค้าชุมชุน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆ ของผู้ประกอบการ ให้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นในการส่งสิ่งของ / สินค้าและเก็บเงินปลายทาง 

แผนดำเนินงานบริการรับส่งและกระจายสิ่งของ / สินค้า (Logistics)
     สนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้กิจการไปรษณีย์ขยายขอบเขตบริการไปสู่ภาคธุรกิจในการ รับส่งและกระจายสิ่งของ / สินค้า สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของรัฐบาล และสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการฝากส่งสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมากกว่าที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 

แผนการจัดจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์
     เพื่อ สนองนโยบายรัฐบาลในโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ที่ทำการไปรษณีย์จะเป็นจุดจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ คือ การวางจำหน่ายสินค้าหากมีพื้นที่พอเพียง หรือจำหน่ายโดยมีแคตตาล็อคสินค้าให้ลูกค้าเลือก ทั้งสินค้าตามโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ และสินค้าอื่น ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นช่องทางในการสั่งสินค้าและจัดส่ง สินค้าถึงผู้รับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

แผนพัฒนาการให้บริการธนาณัติ WESTERN UNION ระบบออนไลน์
     เพื่อ ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้ทั่วโลกด้วยระบบออนไลน์ โดยเชื่อมระบบการรับ - จ่ายเงินธนาณัติกับ WESTERN UNION

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}