รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ


ภาพโปสเตอร์รายละเอียดการประกวดประจำปี 2016

โครงการประกวดการเขียนจดหมายเยาวชนระหว่างประเทศ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานประกวด
 1. ส่งผลงานในรูปแบบจดหมาย
 2. เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์ (ขนาด 16 พอยท์) ด้วยภาษาไทยในรูปแบบ “จดหมาย” เท่านั้น โดยต้องมีคำไม่เกิน 1,000 คำ
 3. ระบุชื่อ–สกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ และประเภทการประกวดให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และแจ้งชื่อครูผู้สนับสนุนส่งผลงาน (ถ้ามี)
 4. ส่งฟรีไม่ต้องติดแสตมป์
  “โครงการประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2559”
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  111  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210-0299
ประเภทการประกวด
 1. ประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 เมษายน)
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 เมษายน)
รางวัลแต่ละประเภท (รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล)
• ชนะเลิศ เงินสดสำหรับผู้ประกวด 20,000 บาท สำหรับโรงเรียน 2,000 บาท สำหรับครูผู้สนับสนุน 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดสำหรับผู้ประกวด 10,000 บาท สำหรับโรงเรียน 2,000 บาท สำหรับครูผู้สนับสนุน 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดสำหรับผู้ประกวด 7,000 บาท สำหรับโรงเรียน 2,000 บาท สำหรับครูผู้สนับสนุน 2,000 บาท
• ชมเชย เงินสด 2,000 บาท 3 รางวัล
• ลายมือสวย เงินสด 1,000 บาท 1 รางวัล

ผลงานผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงชัยในเวทีระดับโลก

ผลงานจดหมายแชมป์โลก ปี 2012

ผลงานจดหมายแชมป์โลก ปี 2013

ผลงานจดหมายแชมป์โลก ปี 2014 :  ภาษาอังกฤษ      

ผลงานจดหมายแชมป์โลก ปี 2015  : ภาษาอังกฤษ    ภาษาไทย


หัวข้อสำหรับการประกวดปี 2559 
“เขียนจดหมายถึงตัวเอง – ในวัย 45 ปี” 
          ซึ่งเป็นวาระที่ 45 ของการประกวดเขียนจดหมายเยาวชนระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้เด็กๆ ทั่วโลกสร้างการเดินทางแห่งจินตนาการผ่านการเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคต การมองโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเมื่อเราเติบโตขึ้น และมักจะลืมหรือละทิ้งสิ่งสำคัญในชีวิตและความฝันเมื่อครั้งเยาว์วัย อดีตกลับกลายเป็นอีกประเทศที่เราไม่ได้พูดภาษานั้นอีกต่อไป

         เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เป็นประชากรหนึ่งในสี่ของโลก เสียงของคนกลุ่มนี้แทบจะไม่มีใครได้ยิน  บางทีอาจเป็นเพราะคนอายุ 45 ปี ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่พวกเขาเคยเข้าใจ และไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เด็กและเยาวชนต้องการพูด  การแข่งขันในปีนี้ นักเขียนรุ่นเยาว์จะมีโอกาสก้าวข้ามช่วงวัยไปสู่อนาคตของตัวเอง สารสำคัญสามารถถูกส่งผ่านก่อนที่ภาษาแห่งวัยเยาว์จะสูญหายไป

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2831 3057, 0 2831 3498

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}