ดร.ดอน ภาสะวณิช
กรรมการ 
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : B.Sc. .Electric Power/Electrical Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, NY, USA.
ปริญญาโท : MBA Katz Graduate School-University of Pittsburgh, Pennsylvania,USA. M. Eng. Elec Pwr/Elec Engr, Rensselaer Polytechnic Institute, NY, USA.
ปริญญาเอก : Ph.D.Gaseous Electronics/Electrical Engineering,University of Liverpool, England
ตำแหน่งปัจจุบัน
Director, Thailand Management Association