นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ 
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต(การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU Illinois, USA
ตำแหน่งปัจจุบัน
ทีปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง
การปะปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด