นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
กรรมการ 
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์พาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น จำกัด