นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ 
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต(การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU Illinois, USA
ตำแหน่งปัจจุบัน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน